Moduł Księga Handlowa

CDN OPT!MA Księga Handlowa moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską.

Podstawowe funkcje modułu to:

 • Możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont,
 • Podział na dzienniki cząstkowe,
 • Zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
 • Możliwość wykorzystania schematów księgowych,
 • Dowolne definiowanie oraz wydruk zestawień, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, raporty rozbudowane o prefiks kraju w numerze NIP kontrahenta,
 • Prowadzenie ewidencji VAT,
 • Deklaracje VAT-7, PIT-5 oraz CIT-2,
 • Kwartalna Deklaracja Podsumowująca (VAT-UE A i B) pokazująca, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe.

Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.Obroty i salda

CDN OPT!MA Księga Handlowa umożliwia:

 • Prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy,
 • Prowadzenie bufora księgowań (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej: - Rejestry VAT (rozbudowane zgodnie z nową ustawą o VAT), - Raporty kasowo/bankowe,
 • Wykorzystanie funkcji wzorców księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika w oparciu o własny plan kont). Wzorce księgowań dotyczą - rejestrów VAT, - raportów kasowo/bankowych, - listy płac z modułu Płace i Kadry, - dokumentów handlowych (faktury sprzedaży oraz zakupu) - dokumentów magazynowych (np. MM, PW, RW itp.), - odpisów amortyzacyjnych,
 • Księgowania okresowe - dokonywane regularnie (np. co miesiąc, kwartał),
 • Różnego rodzaju zestawienia w tym:- bilans firmy, - rachunek zysków i strat, - przepływy środków pieniężnych, - kontrola kręgu kosztów.

CDN OPT!MA Księga Handlowa Plus - to moduł rozszerzony zawirający wszystkie funkcje modułu podstawowego Księgi Handlowej CDN OPT!MA oraz dodatkowo:

 • Obsługę kont walutowych,
 • Możliwość wprowadzenia do systemu Bilansu Otwarcia w walucie dla kont walutowych,
 • Dołożony został dodatkowy parametr pozwalający na przeliczenie obrotówki w konkretnej walucie obcej oraz sporządzenie wydruków w zadanej walucie,
 • Z poziomu obrotówki jest dostępna funkcja Kontroli sald kont rozrachunkowych. Funkcja ta, w przypadku włączonego modułu Księga Handlowa Plus, została rozbudowana o możliwość podglądnięcia zapisów również w walucie obcej,
 • Dodano test na sprawdzenie poprawności waluty na koncie księgowym i dekretach,
 • Jeśli użytkownik korzysta z tego modułu to posiada możliwość uzyskania informacji o obrotach i saldach danego konta w walucie,
 • Możliwość wprowadzania dokumentów w walutach do rejestrów VAT i rozliczanie podatku VAT przeliczanego po ustalonym kursie.

Plan kont

Do góry

Strona główna Oprogramowanie Produkty Sprzęt Serwis Biuro podatkowo-księgowe Kontakt Mapa Strony